Проучвания и анализи

MediaMonitoring.BG© извършва редица маркетингови, медийни, политологически, пазарни и други видове изследвания и анализи, базирайки се на технологичните възможности на компанията за събиране на изчерпателни по обем данни от вече изказани мнения на българските потребители в публичното Интернет пространство (включително от социалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram/*beta!/ и YouTube.) – т.нар. Opinion Mining подход.

Според изследване на Националния статистически институт – НСИ, за 2016г. близо 2/3 от домакинствата в България, или над 58% от цялото население на страната, има достъп до Интернет и изпoлзвa aĸтивнo oнлaйн мpeжaтa вceĸи дeн или пoнe вeднъж ceдмичнo. Над 95% от онлайн потребителите ca aĸтивни в социалните мрежи, a 81,4% чeтaт oнлaйн вecтници, нoвини и cпиcaния, както и съответните секции за коментари. Тези данни обясняват относително високите за страната ни нива на потребителска активост, що се отнася до обема на публикуваните изказвания и споделяния на лично мнение в публичното Интернет пространство, както и тяхната индикативност по конкретни въпроси.

Големите обеми публикувана от онлайн потребители информация носи в себе си възможности за изолиране на тенденции с широк спектър от приложения за B2C ориентирани компании, за фирми, предлагащи професионални маркетингови и PR услуги, за политически движения, за институции със засилено медийно присъствие и за редица други организации, чиито операции се влияят пряко от мнението на гражданите за един или друг от съставните елементи на тяхната дейност.

Технологията на MediaMonitoring.BG© позволява извършването не само на количествен, но и на качествен анализ в близко до реалното време по редица параметри, включващи времево разпределение, сентимент (тоналност), estimated reach/*beta!/, контекстуална свързаност, автор и много други, както и пресечени деления по повече от един показател. Веднага след индексиране на всяка релевантна за конкретния обект на изследване публикация, тя се анализира от квалифицирани специалисти посредством добре организиран и оптимизиран във времето процес и без употреба на автоматизиран (машинен) анализ. Това ни позволява да извършваме проучванията си качествено, не само в ретроспекция, но и в реално време – добавяйки съществена стойност при взимането на стратегически решения, нетърпящи отлагане.

Основно предимство на подхода Opinion Mining пред съществуващите алтернативи е пасивното извличане на данни, без необходимост от анкетиране. Подходът позволява заобикаляне на извадката, заменяйки я с изчерпателност и пълнота на данните. Друго предимство е възможността за навлизане дълбоко в темата – обект на изследване и разбиването й на компоненти чрез гъвкаво структуриране на извлечените данни според редица параметри по Ваши конкретни изисквания. Така, според специфичните нужди на всеки клиент, можем да предоставим прозрачна и детайлна картина на динамиките, формиращи една или друга тенденция в обществото.


Базирайки се на подхода Opinion Mining, MediaMonitoring.BG© извършва редица проучвания и анализи, включително:
Маркетингови проучвания
Пазарни проучвания, в т.ч. анализ на възприятието на марки и продукти
Бенчмарк анализи
Медийни изследвания
Социологически и политологически проучвания и анализи
Изследване ефективността на PR кампании
Проучване на мнението и изследване на поведението на българите
Оценка на нови концепции, като програмни елементи, реклами и други
Изследване на нагласи и поведение на медийната аудитория
Анализ на дейността на определени автори, медии и медийни групи

За запитвания относно предлаганите услуги и цени, моля свържете се с нас на посочените контакти.
Back to Top