Медиа мониторинг

Медиа мониторингът (познат още като мониторинг и анализ на медийно съдържание), е услуга, която позволява на маркетинг и PR професионалистите да дефинират, измерят и анализират в детайли отнасящите се до тяхната работа медийни тенденции и динамики, действията на конкуренцията, техните клиенти и възприятия, както и цялостната им позиция в публичното пространство. През последните години медиа мониторингът се наложи като задължителен и високоефективен начин за следене на релевантна информация в публичното пространство. Тази услуга вече отдавна се ползва не само при ПР кризи, но и за ежедневната оперативна работа на маркетинг и ПР специалистите, както и като основа за взимане на стратегически решения на най-висшите ръководни нива.Реализацията на гореизброените цели е възможно да бъде постигната в някои частни случаи посредством доставяне на входящ поток от данни в груб, необработен вид (т.нар. медиа клипинг) от външен изпълнител и последващо вътрешно оформяне, подреждане, анализиране, и визуализация. Макар относително ефективен за някои микро- и малки организации, чиито маркетингова и PR активност не провокират особено голям обем от медийни материали, подходът рязко губи своята практическа стойност за организации, чиято дейност включва по-съществен информационен обмен. Повечето средни и големи компании, развиващи брандове и позициониращи своите продукти и услуги, насочени към крайния потребител, осъзнават нуждата от точни и надеждни метрики, с които да остойностят своите маркетингови и PR действия.
Всяка организация, чиито целеви интереси биха могли да бъдат пряко повлияни в един или друг аспект от това, което участниците в пазарното търсене масово четат, гледат, слушат и коментират в публичното пространство, е наш потенциален партньор.

MediaMonitoring.BG © е професионално интегрирано решение за мониторинг и анализ на големи обеми медийно съдържание и незаменим инструмент за създаване на стойност, с чиято помощ Вашите маркетинг и PR специалисти ще работят по-бързо, по-ефективно и по-резултатно. Освен покритие на всички национални и регионални печатни издания и водещите радио и телевизионни канали, MediaMonitoring.BG © разполага с единствена по рода си в страната авторска технология за извличане на отнасящо се към клиента съдържание от всички публично достъпни Интернет страници на български език.

Интернет е каналът, бележещ най-голямо развитие в последните години по отношение на реализираните обеми аудитория и съдържание. В глобален план, делът на Интернет рекламата нараства прогресивно за сметка на традиционните канали, което е ясен индикатор за все по-голямата важност, която бизнесът му придава. За разлика от масово ползваните допреди години модели за извършване на мониторинг в Интернет, непозволяващи покритието да надхвърли определен брой следени уеб сайтове, нашата технология ни позволява снемане на цялото релевантно съдържание от всички Интернет страници на български език, както и от всички техни секции и поделементи. Така например, освен дадена новина, касаеща Вашия бизнес, ние можем да Ви предоставим и всички останали материали в тази връзка, независимо дали те са публикувани в електронното издание на сутрешния вестник, в новинарски уебсайтове, форуми, блогове, секции за коментари или някъде другаде. Тази изчерпателност прави данните представителни, а дефинираните на тяхна база тенденции – съотносими към реалната пазарна ситуация и динамика.


С MediaMonitoring.BG© ще можете да:

Научавате от едно място цялата, или само най-важната, публична информация, отнасяща се към Вашия бизнес
Разбирате по-добре Вашите клиенти, пазар и конкуренция, разполагайки с изчерпателни медийни данни, винаги приведени в структуриран и готов за работа вид
Остойностявате възприятията на Интернет потребителите за всички аспекти от дейността на Вашата и/или конкурентни организации – брандове, продукти, услуги, качество, цени, обслужване, обекти и много други метрики, приложими в зависимост от индивидуалните Ви нужди
Изолирате тенденции с помощта на професионални статистически инструменти
Анализирате ефективността на своите маркетингови и PR стратегии
Долавяте ранни признаци за опасности и възможности на Вашия пазар
Докладвате обратната връзка от изпълнението на рекламни и PR кампании, събития и разнообразни маркетингови активности
Изследвате без допълнително заплащане интересни за Вашия бизнес взаимовръзки, като извършвате изчерпателни медийни и потребителски проучвания, бенчмарк анализи и много други справки “с един клик” – благодарение на адекватно структурираните входящи данни

Функционалност и възможности:

Всички медийни канали: Интернет, печат, телевизия и радио
Неограничен брой следени медии в Интернет
Съдържание, генерирано от потребители (UGC)
Неограничен брой параметри за организация на извлечените данните
Сентимент и контент анализ в реално време
(*beta!) Симултантен превод на над 100 езика
Интегрирано решение за визуализация и анализ на данните
Многофункционален клиентски панел (дашборд) с нюзфийд, инструменти за статистически анализ и екстраполация на тенденции, генератор на графики и множество опции за експорт

За запитвания относно предлаганите услуги и цени, моля свържете се с нас на посочените контакти.
Back to Top