Медийно проучване: Имиджът на лекарското съсловие в България

За безплатен достъп до проучването, кликнете на следния линк, или ползвайте вградената функционалност за преглед в края на публикацията.


Публикуваното медийно проучване е извършено с оглед измерване и дефиниране на основните тенденции и динамики, формиращи негативния публичен имидж на лекарското съсловие в страната.

Обхваща над 21000 материала, публикувани в публичното Интернет пространство (вкл. в социалните мрежи Facebook и Twitter) в периода юни – ноември 2017г.

Проблемът с негативният публичен имидж на някои от основните компоненти, съставляващи здравеопазването в България, има потенциала да спомогне за сформирането на тенденции и модели на поведение, които пряко, или непряко засягат голяма част от населението на страната.

ЦЕЛТА на настоящото проучване е да спомогне на замесените в сектора институции, организации, групи и индивиди във взимането на решения и заемането на правилни стратегически позиции, базирани на цялостни и измерими данни, с оглед повишаване качеството на заплащането, качеството на обслужването, или спокойствието на работната среда в българското здравеопазване.

ПОДЦЕЛИТЕ на настоящото национално медийно изследване са да онагледи реалната ситуация, в която се намират лекарското съсловие и някои от другите компоненти в състава на здравеопазването в България (стр.10), по отношение на тяхното публично възприятие, включително:

  • Да сегментира негативизма и да дефинира контекстуалната му насоченост към конкретни теми* (компоненти на здравеопазването) в рамките на изследвания времеви период;
  • Да дефинира реалните мащаби на изследвания феномен;
  • Да идентифицира силни и слаби позиции, заплахи и възможности пред лекарското съсловие в контекста на проблема;
  • Да екстраполира тенденциите, задаващи неговия бъдещ курс;
  • Да предостави изводи и препоръки, на база резултатите от проведения анализ на данните.

7 декември 2017

Back to Top